Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Podrobný postup pro vyjíždějící studenty MÚVS

Podrobný postup pro vyjíždějící studenty MÚVS


VÝBĚR UNIVERZITY A PŘIHLÁŠKA

 1. Zkontrolujte, zda splňujete podmínky pro výjezd uvedené ve vyhlášce ředitelky MÚVS.  Zejména je důležité soustředit se na bod týkající se studijního průměru a možnosti výjezdu od druhého ročníku bakalářského studia. 
 2. Zvolte si program, kterého se chcete účastnit. Prvně je třeba se rozhodnout, zda byste raději vycestovali do Evropy (Erasmus+) nebo mimo Evropu (MBD), je však možné si podat přihlášku na oboje a rozhodnout se později. Do přihlášky si máte možnost zvolit vždy 3 zahraniční univerzity, přičemž jejich pořadí je dle Vašich preferencí. 
 3. Při výběru prosím zvažte zejména zda jsou předměty vyučované v cizím jazyce shodné s vaším studijním plánem na ČVUT. Dalším nezbytným kritériem jsou ceny a náklady v daném státě, pro porovnání s náklady u nás Vám může posloužit portál Expatistan.
 4. Ve chvíli, kdy jste si jisti svým výběrem, je nutné si založit přihlášku v systému Mobility ČVUT a na stejném místě se přihlásit na test z jazyka, ve kterém plánujete studovat. Studenti, kteří v minulosti již jazykový test na rektorátu úspěšně absolvovali to uvedou do přihlášky a stejně tak pokud máte certifikát TOEFL, IELTS, CAE nebo FCE z jazyka ve kterém budete studovat v zahraničí. 
 5. Pokud jste v prvním ročníku magisterského studia a nestudovali jste bakaláře na MÚVS, a nemáte tak žádný studijní průměr v době podávání přihlášky, zašlete prosím koordinátorovi Váš studijní průměr za předchozí studium (kopii dodatku k diplomu). 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 1. Každý z programů má jiná pravidla výběrového řízení a je nezbytné se jimi řídit, podrobné informace pro rektorátní smlouvy naleznete na webu Studujvesvete. Informace pro fakultní smlouvy se řídí Vyhláškou ředitelky k výjezdům studentů do zahraničí.  U všech z nich je nutné se prokázat úrovní jazyka, která by měla být minimálně na B2.
 2. Obecně jsou studenti vybíráni na základě tří kritérií, a to bodů z jazykového testu (max. 20 bodů), bodů za průměr (max. 20 bodů) a bodů za ústní pohovor (max. 20 bodů).
 3. V případě přihlášky na fakultní smlouvu MBD prokážete jazykovou úroveň písemným testem na jazykovém oddělní MÚVS nebo certifikátem z jazyka, pokud jej vlastníte. 
 4. V případě, že Vaše body jsou dostatečné, budete vyzváni koordinátorem daného programu k potvrzení nominace na zahraniční univerzitu. 

PŘED ODJEZDEM

 1. Ve chvíli, kdy jsou známy vyučované předměty na zahraniční univerzitě, můžete si začít připravovat veškeré podklady. Zpravidla součástí vstupní dokumentace bývá online přihláška na zahraniční univerzitě. Dále je nutné vyplnit si kartu studenta v systému Mobility ČVUT
 2. Do systému Mobility musíte nahrát všechny požadované dokumenty, zejména v rámci programu Erasmus+ prosím dodržujte požadavky rektorátu. Mezi dokumenty nezbytně patří (pro program Erasmus+) Srovnávací arch Learning Agreement, a pro MBD je to Studijní plán. Součástí dokumentů je Transcript of Records, což je dokument v angličtině s vašimi dosavadními studijními výsledky, a dostanete ho na studijním oddělení MÚVS.
 3. Při tvorbě studijního plánu dbejte na požadavky na získané kredity. Za semestr si musíte přivézt min. 20 kreditů, které vám budou uznány. Minimálně polovinu kreditů byste měli získat za povinné nebo povinně volitelné předměty uznané ze studijního plánu vašeho oboru na MÚVS, zbývající kredity získáte za volitelné předměty, které jsou ve studijním plánu zapsané tzv. nad rámec studijního plánu tzn., že se neuznávají za jiný předmět ze studijního plánu vašeho oboru na MÚVS a do KOSu jsou pak zapsány s původním názvem (volitelnými předměty mohou být např. cizí jazyk, oborově příbuzné předměty).
 4. Při výběru předmětů vycházíte zásadně ze svého doporučeného časového plánu., a snažíte se najít předměty co nejvíce shodné s vaším plánem. Návrh studijního plánu zasílejte k posouzení na adresu muvs-exchange@cvut.cz . Finální schválení a podpis na Srovnávacím archu/Studijním plánu a Learning Agreementu je v kompetenci koordinátora pro studium na MUVS Ing. Pavla Andrese, Ph.D.
 5. Pokud ekvivalent předmětu na ČVUT, který je zakončen zkouškou (známkou), končí pouze zápočtem, je zapotřebí, aby student zvážil jeho volbu. V případě, že si předmět zvolí, je jeho povinností si zařídit individuální přezkoušení (oznámkování) příslušným vyučujícím na ČVUT, jinak mu předmět nebude uznán.
 6. Před odjezdem odevzdáte na studijní oddělení podepsaný studijní plán/srovnávací  arch a vyplněný dokument Oznámení o výjezdu.
 7. Na základě oznámení o výjezdu Vám na studijním oddělení udělají zápis bez předmětů na další semestr a poskytnou potvrzení o studiu v anglickém jazyce. Zápis bez předmětů znamená, že v KOSu si NIC sami nezapisujete, předměty vám budou uznány a zapsány do KOSu dodatečně až se z výjezdu vrátíte.
 8. Administrativa před odjezdem končí podepsáním finanční dohody na Rektorátu ČVUT, ke které potřebujete mít nahrány v Mobility všechny dokumenty, včetně například potvrzení o pojištění. Na termín podpisu dohody se přihlásíte v systému Mobility. Kopii finanční dohody prosím dodejte i na studijní oddělení MÚVS. 


OSTATNÍ INFORMACE

Dodatečné stipendium

Pro studenty Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze, kteří se zúčastní studijního pobytu v délce minimálně jednoho semestru v destinaci ve vzdálenosti přesahující 6000 km, může být na základě jejich žádosti přiznáno dodatečné stipendium ve výši až 7 500 Kč, a to maximálně jednou během jejich studia na ČVUT v Praze. Oficiální žádost o dodatečné stipendium posílejte fakultní koordinátorce.

Psaní závěrečné práce v zahraničí

Pokud student vyjíždí do zahraničí za účelem psaní závěrečné práce a chce aby mu kredity za závěrečnou práci byly uznány do 20 povinných kreditů, je třeba si najít na zahraniční univerzitě tzv. školitele. Školitel je člověk, který je studentovi po celý semestr v zahraničí k dispozici, závěrečnou práci s ním konzultuje, radí či doporučuje literaturu. Školitel na konci studijního pobytu musí písemně potvrdit, že student na závěrečné práci opravdu pracoval. Student samozřejmě má zároveň svého vedoucího práce v ČR, který mu psaní v zahraničí musí odsouhlasit a závěrem píše posudek práce.