Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Zaměření N0413A050002 Projektové řízení inovací

Zaměření N0413A050002 Projektové řízení inovací

Oborové zaměření Project Management

Hlavní zaměření této studijní specializace umožní absolventům magisterského studia především:

 • Celostní pokrytí realizace inovačních projektů, zabezpečení analytických procesů, vypracování studie proveditelnosti, vhodné selektování členů inovačního týmu, dodavatelů, investorů, partnerů, výzkumníkův a dalších subjektů, spolupráce na poptávkovém a smluvním zabezpečení inovačního projektu.
 • Prognózování a plánování inovačního projektu, řízení investic, řízení rizik, nákladů a optimalizace CF, vhodní personální management a rozvoj kreativity členů projektového týmu, budovaní týmové kooperace a řízení změn, kontrolu dodržování norem a pravidel inovačního projektu, stanovení KPI, hodnocení postupu i výsledků inovačního projektu, přípravu a podávání projektových zpráv vedení, investorům a partnerům.
 • Zajistit, aby se zásady a postupy projektového inovačního managementu, etiky a podnikové kultury udržovaly a aktualizovaly podle aktuálních potřeb, při zajištění požadované kvality a efektivnosti.
 • Optimalizovat klíčové inovační projekty a procesy a zlepšit inovační výstupy a ochranu duševního vlastnictví ve všech fázích životního cyklu projektu.
 • Spolupracovat a konzultovat s externími a interními zákazníky firmy i projektovými týmy při přípravě projektových plánů, rozpočtů a správ.
 • Udržovat vhodnou komunikaci se členy projektového týmu, klienty a subdodavateli po celou dobu životního cyklu projektu a zároveň budovat pozitivní obchodní vztahy.
 • Vybudovat schopnost instituce využít osvědčených postupů pro inovace a řízení projektů v dynamickém prostředí v příslušném podniku, regionu a odvětví, atd.

 

Oborové zaměření Process Management

Hlavní zaměření této studijní specializace umožní absolventům magisterského studia především:

 • Celostní pokrytí realizace inovačních projektů, zabezpečení analytických procesů, vypracování studie proveditelnosti, vhodné selektování členů inovačního týmu, dodavatelů, investorů, partnerů, výzkumníkův a dalších subjektů, spolupráce na poptávkovém a smluvním zabezpečení inovačního projektu.
 • Prognózování a plánování inovačního projektu, řízení investic, řízení rizik, nákladů a optimalizace CF, personální management a rozvoj kreativity členů projektového týmu, podporu týmové kooperace a řízení změn, kontrolu dodržování norem a pravidel inovačního projektu, stanovení KPI, hodnocení postupu i výsledků inovačního projektu, přípravu a podávání projektových zpráv vedení, investorům a partnerům.
 • Zajistit, aby se zásady a postupy projektového inovačního managementu, etiky a podnikové kultury udržovaly a aktualizovaly podle aktuálních potřeb, při zajištění požadované kvality a efektivnosti.
 • Provádět procesní analýzu s cílem změnit nebo inovovat podnikové procesy, několik integrovaných pracovních toků a procesních kroků, aby procesy byly vhodně přepojené, optimalizované a efektivní.
 • Monitorovat a řídit projektové plány procesního designu. A poskytovat managementu organizace přiměřenou zpětnou vazbu o efektivnosti projektových procesů.
 • Analyzovat a inovovat pracovní toky s cílem podpořit efektivní firemní operace, a to prostřednictvím KPI, standardizace, systémových zlepšení, zjednodušení nebo ukončení nevhodných procesů.
 • Plánovat, navrhovat, dokumentovat, implementovat a kontrolovat nové podnikové procesy.
 • Zajistit, aby projektové procesy, inovace a pracovní toky byly v souladu se strategickým zaměřením organizace, legislativou a požadavky zákazníků.
 • Připravit a koordinovat procesní inovační projekty a iniciativy, které mohou překračovat hranice oddělení, podniku i odvětví, včetně změnového řízení, procesního redesignu nebo reinženýringu.
 • Spolupracovat a konzultovat s externími a interními zákazníky firmy i projektovými týmy při vývoji firemních procesů a projektových plánů.
 • Provádět pravidelné kontrolní procesy a připravovat doporučení pro management využívajíc např. Benchmarking, pilotní projekty, prototypování a modelování procesů k posouzení firemních výsledků a potenciálního využití inteligentních technologií a pracovních postupů v rámci trendů Průmysl 4.0., atd.

 

Oborové zaměření Financial Management

Hlavní zaměření této studijní specializace umožní absolventům magisterského studia:

 • Celostní pokrytí realizace inovačních projektů, zabezpečení analytických procesů, vypracování studie proveditelnosti, vhodné selektování členů inovačního týmu, dodavatelů, investorů, partnerů, výzkumníkův a dalších subjektů, spolupráce na poptávkovém a smluvním zabezpečení inovačního projektu.
 • Prognózování a plánování inovačního projektu, řízení investic, řízení rizik, nákladů a optimalizace CF, personální management a rozvoj kreativity členů projektového týmu, podpora týmová kooperace a řízení změn, kontrola dodržování norem a pravidel inovačního projektu, stanovení KPI, hodnocení postupu i výsledků inovačního projektu, příprava a podávání projektových zpráv vedení, investorům a partnerům.
 • Zajistit, aby se zásady a postupy projektového inovačního managementu, etiky a podnikové kultury udržovaly a aktualizovaly podle aktuálních potřeb, při zajištění požadované kvality a efektivnosti.
 • Zabezpečení přiměřeného finančního řízení, řízení CF, zisků a ztrát a strategické podpory inovačních projektů.
 • Implementovat dlouhodobé plány rozvoje (LRP) organizace s projektovým týmem; zajistit, aby inovační kapitál byl vhodně implementován do produktové, technologické a organizační inovace.
 • Pomoc při řízení inovačních projektů a plánů projektového portfolia; měření výsledků projektu v souvislosti s projektovým a průmyslovým benchmarkem/KPI.
 • Podpora pro měsíční, čtvrtletní, roční a procesy finančního plánování, analýzy a výkaznictví pro SG&A (pro inovace).
 • Rozhodování o současné a budoucí alokaci zdrojů za účelem dosažení optimálních finančních výsledků inovačního projektu.
 • Sledovat výkon inovačního týmu, spolupracovat s ostatními firemními týmy při finančním prognózování podnikání; podpora outsourcingu a licencování inovací.
 • Podpora iniciativ rozvoje podnikání (např. uvedení nového produktu, přechod na novou logistiku a trhy atd.) prostřednictvím strategické analýzy, finanční analýzy, optimalizaci investic, rizikového managementu, oceňování nových produktů a finanční due diligence.
 • Finanční správa v oblasti licencování inovací; kontrola smluv o výzkumu, analýza licencovaného vs. interního IP, firemní konsolidace finančních zdrojů.
 • Asset a Liability Management (ALM) pro kvantitativní analýzu, řízení kapitálového rizika, likvidity a úrokových sazeb a pro optimální finanční plánování inovačního projektu.
 • Informování vrcholového managementu o problémech solventnosti a ziskovosti inovačních projektů a pomáhat řídit strategické směřování investic, řízení portfolia úvěrového rizika atd.

 

Oborové zaměření Regional Studies

Hlavní zaměření této studijní specializace umožní absolventům magisterského studia:

 • Analyzovat externí inovační prostředí a interní prostředí specifické instituce, prognózovat inovační trendy a rizika, plánovat a vytvářet inovační projekty zaměřené na priority regiónu ČR, Evropského společenství a jednotlivých zemí.
 • Sledovat legislativní a nelegislativní regionální iniciativy v kontexte strategie regionálního rozvoje, plánů územního rozvoje a navrhovat regionální inovační projekty a opatření k eliminaci hrozeb a využití příležitostí v příslušném regiónu, připravovat a koordinovat institucionální stanoviska zejména ve vztahu k novým iniciativám a projektovým výzvám krajiny a EU.
 • Rozvíjet vztahy s klíčovými institucemi, sdruženími a organizacemi působícími v rámci krajiny a EU, včetně přípravy regionálních inovačních strategií a projektů na efektivní prosazování zájmů instituce, konkurenceschopnost mest a příslušného regionu a země.
 • Vytvářet pozitivní funkční partnerství, pokud jde o regionální inovační projekty a prosazování zájmů instituce ve vztahu k akademickým, výzkumným, samosprávným, státním i mezinárodním institucím, a to přímo, ale také prostřednictvím domácích a mezinárodních profesních a zájmových organizací a sdružení.
 • Koordinace účasti na projektů regionálního charakteru, připravovat analytické údaje a souhrnné podklady pro inovační projekty, kontrolovat zveřejňování údajů, organizovat vybrané regionální inovační akce ve vztahu k inovačním iniciativám krajiny a EU, obhajoba zájmů instituce v rámci veřejného diskurzu.
 • Spolupracovat při plánovaní a výkonu inovačních kompetencí řídícího orgánu v samosprávném kraji nebo regionu.
 • Ovládat příslušnou legislativu a základní informace o inovačních fondech krajiny a EU: obecné podpory ve formě poradenství při identifikování vhodné výzvy k financování inovačního záměru, o oprávněných aktivitách, typech oprávněných výdajů, projektů, pomoc při řešení komplikací souvisejících s přípravou inovačního projektu, vyhledávání partnerů a organizování informačních seminářů k výzvám v rámci samosprávného kraje, nebo regionu.
 • Zajistit metodickou podporu procesů dlouhodobého regionálního inovačního plánování na úrovni samosprávného kraje nebo regionu.
 • Participovat na tvorbě, implementaci, koordinaci, kontrole a reportingu integrovaných inovačních projektů, se zřetelem na řešení regionálních problémů a potřeb.
 • Participovat na vytváření regionálních inovačních – soukromých, nebo veřejně-soukromých platforem, včetně inovačních iniciativ pro společné financování, inovační hodnocení, Foresight, řešení regionálních inovačních problémů a dělení investic a rizik.
 • Posílit vazby mezi projektem, zúčastněnými stranami ze soukromého sektoru a inovačními centry, protože inovační parky a technologická centra často hrají klíčovou roli v regionálních inovacích a socio-ekonomickém rozvoji regiónů.
 • Podporovat úspěšnou komercializaci nových produktů a technologií nebo změn stávajících produktů a technologii v příslušném regionu v souladu se všemi regulačními zákony a kodexy, atd.