Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Zaměření B0413A050002 Ekonomika a management

Zaměření B0413A050002 Ekonomika a management

Oborové zaměření Marketing je určeno studentům se zájmem o znalost spotřebního chování zákazníka a segmentaci trhu, problematiku ochrany spotřebitele, design a brand management, marketingový výzkum, marketing služeb a digitální marketing. Cílem je získat přehled o marketingu jako o procesu řízení, jehož úkolem je nejen předvídat a poznávat, ale také ovlivňovat a uspokojovat potřeby a požadavky zákazníka a zároveň plnit cíle daného podniku.

Absolvent zaměření má znalosti a dovednosti, které mu umožní používat širokou škálu marketingových nástrojů a technik, porozumět a realizovat marketingový výzkum, je schopen navrhovat a realizovat komplexní marketingové strategie v dynamickém globalizovaném prostředí. Absolventi najdou uplatnění v manažerských marketingových postech jako například Marketing Specialist, Brand Manager, Product Manager či Event Marketing Manager.

 

Oborové zaměření Personalistika je určeno studentům se zájmem o řízení a hodnocení pracovního výkonu, leadership a vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo pracovní právo. Prostřednictvím přednášek a cvičení předmětů oborového zaměření se studenti seznámí s účelnými zásadami a postupy pro účinné získávání a výběr, následné hodnocení a odměňování nebo vzdělávání a rozvoj lidí.

Absolvent zaměření má znalosti, které mu umožní úspěšně řídit a vést ostatní lidi i sebe sama v roli manažera. Úspěšné absolvování předmětů oborového zaměření mu poskytne dovednosti, jak najít, oslovit a přilákat talentované lidi, vést výběrový pohovor s uchazeči, zvládnout adaptaci nového pracovníka, komunikovat s pracovníky a řídit jejich výkon, hodnotit je a poskytovat jim zpětnou vazbu, odměňovat pracovníky za odvedenou práci a dosažený výkon, vzdělávat je a rozvíjet jejich schopnosti a v neposlední řadě vytvářet příznivé pracovní podmínky a vztahy.

 

Oborové zaměření Podpora firemních procesů je určeno studentům se zájmem o interakci mezi firemními daty, procesy, nástroji a o způsobu, jakým procesní zlepšení vytvářejí nové příležitosti ve firmě. Absolvent zaměření má znalosti a dovednosti, které mu umožní efektivně analyzovat firemní problémy a přiměřeně řešit problémové procesy pomocí vhodných metod a technik Procesního managementu. Nedávné studie v této oblasti uvádějí, že podpora firemních procesů se stala prioritou ve všech odvětvích a odborníci, kteří dokážou zkombinovat manažerské schopnosti s využitím nejnovějších nástrojů procesního managementu a technologií jsou velmi žádaní.

 

Oborové zaměření Účetnictví je určeno studentům se zájmem o využívání manažerských ekonomických informací v podnikové řídící praxi. Právě ekonomické informace, z nichž je účetnictví na prvém místě, jsou neopomenutelným zdrojem informací pro řízení a manažerská rozhodování.

Absolvent zaměření má díky nabytým dovednostem a znalostem o vzájemných vazbách mezi manažerskými informacemi schopnost kromě jiného vyvažovat a usměrňovat situace, kdy dochází k rychlému růstu nejrůznějších činností a tím často k tříštění jednotlivých řídících funkcí. Tito odborníci jsou kompetentními pro řešení integrace podnikových informací ve smyslu jejich úplnosti, odstranění duplicitních informací a jejich maximální využitelnost pro potřeby řízení.

 

Oborové zaměření Manažerská informatika je určeno studentům, kteří si chtějí rozšířit své znalosti v oblasti efektivního využití softwarové podpory pro analytické, prezentační, informační a rozhodovací procesy ve firmách. Výuka je zaměřena na analýzu a prezentaci firemních informací, jejich databázové zpracování, na týmovou spolupráci, řízení obchodních aktivit firem a softwarovou podporu projektového řízení.

Absolvent zaměření má znalosti a dovednosti, které mu kromě jiného umožní získat certifikát ECDL (ECDL Profile Certificate) – mezinárodní doklad dosažené úrovně vybraných digitálních znalostí a dovedností. Student nabyté znalosti a dovednosti využije ve firmách všech velikostí, působících lokálně či na mezinárodních trzích. Uplatnění absolventů oborového zaměření je i ve firmách, které konzultují a školí aplikační software.