Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Zaměření B0413A050002 Ekonomika a management

Zaměření B0413A050002 Ekonomika a management

 • Doporučený časový plán studia

  profesně orientovaný studijní program Ekonomika a management

  Odborná zaměření

  Absolvent získává kompetence v oblasti ekonomické, manažerské, jazykové a společenské; je flexibilní, kreativní a schopný řešit reálné problémy. Absolvent má také možnost osobní odborné profilace prostřednictvím volby svého zaměření (od 1. semestru) a v rámci povinně volitelných předmětů. Zaměření jsou nabízena a otevírána dle počtu zájemců, nemusí být otevírána každý rok.

   

  Kompetence absolventa získané v jednotlivých odborných zaměřeních

   

  • Marketing

   Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, na jejichž základě budou schopni:

   • Vysvětlit spotřební chování zákazníka, porozumět jeho potřebám a přáním,
   • Chápat marketing jako proces řízení, jehož úkolem je nejen předvídat a poznávat, ale také ovlivňovat a uspokojovat potřeby a požadavky zákazníka a zároveň plnit cíle daného podniku,
   • Umět naplánovat a realizovat marketingový výzkum a na základě jeho výsledků provést segmentaci trhu.
   • Používat širokou škálu nástrojů marketingových komunikací a řízení vztahů se zákazníky,
   • Umět pracovat s nástroji digitálního marketingu, tvořit strategie digitální komunikace, vytvářet komunikační kampaně na webových stránkách a sociálních sítích a vyhodnocovat jejich efektivnost,
   • Navrhovat a realizovat komplexní marketingové strategie v dynamickém globalizovaném prostředí.

  • Personální management

   Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, na jejichž základě budou schopni:

   • Najít, oslovit a přilákat potřebné lidi,
   • Vést výběrový pohovor s uchazeči,
   • Zvládnout adaptaci nového pracovníka,
   • Komunikovat s pracovníky a řídit jejich výkon,
   • Hodnotit pracovníky a poskytovat jim zpětnou vazbu,
   • Odměňovat pracovníky za odvedenou práci a dosažený výkon,
   • Vzdělávat pracovníky a rozvíjet jejich schopnosti,
   • Vytvářet pracovníkům příznivé pracovní podmínky.

  • Řízení firemních procesů

   Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, na jejichž základě budou schopni:

   • Uplatnit ekonomický princip v provozování podniku,
   • Operativně řídit běžné podnikové činnosti,
   • Orientovat se ve vazbách základních účetních dokumentů z hlediska manažerských potřeb,
   • Kvalifikovaně odhadnout vývoj nákladů, výnosů a zisku v závislosti na možnostech trhu,
   • Kalkulovat náklady a vytvářet rozpočty za použití různých metod adekvátních situacím,
   • Odlišit řízení zisku a cash flow,
   • Navrhovat opatření vedoucí ke stabilitě běžné činnosti podniku,
   • Zhodnotit ekonomickou efektivitu investičních projektů.

  • Účetnictví

   Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, na jejichž základě budou schopni:

   • Pochopit význam účetnictví pro jednotlivé úrovně řízení podniku,
   • Rozumět obsahu účetnictví a jeho formální výstavbě, vyhodnocovat změny hospodářského výsledku v průběhu účetního období,
   • Chápat účetnictví jako systém nutný pro vykázání daňových povinností a základní východisko finanční analýzy,
   • Pochopit význam oceňování v účetnictví, jakožto klíčového kritéria pro vypovídací schopnost bilancí,
   • Pochopit klíčové vazby na další informační manažerské subsystémy, jako je rozpočetnictví, kalkulační systém, operativní a strategické řízení,
   • Pracovat s ekonomickým účetním SW (například značka POHODA apod.).

  • Manažerská informatika

   Video-představení oborového zaměření Manažerská informatika

   Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, na jejichž základě budou schopni:

   • Sdílet informace formou týmových webů,
   • Analyzovat data,
   • Plánovat, sledovat a řídit projekty,
   • Vytvářet rozmanité diagramy a plány,
   • Definovat databázi a relace mezi databázovými tabulkami, navrhovat dotazy, připravit formuláře a sestavy v databázovém systému,
   • Volit relevantní nástroje pro řízení zákaznických vztahů,
   • Vytvářet veřejné weby,
   • Upravovat, spravovat a publikovat fotografie,
   • Podrobnější informace ZDE

  • Obchodní podnikání

   Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, na jejichž základě budou schopni:

   • Posoudit význam a postavení retailingových firem v národním hospodářství ČR a mezinárodním kontextu včetně jejich vlivu na udržitelné podnikání a spotřebu,
   • Vysvětlit kroky strategické analýzy, které je třeba při řízení retailingové firmy udělat,
   • Aplikovat metody a řešení, která jsou používána k optimalizaci provozních operací ve velkoobchodě a maloobchodě, používat progresivní řešení, která se dnes na trhu nabízejí,
   • Navrhnout parametry firemních informačních databází, interpretovat data získaná pomocí analytických nástrojů jednotlivých programů,
   • Využít principy elektronického obchodování a elektronického marketingu včetně typologie e-businessu, e-procurementu a především B2B a B2C marketingu.

 • Oborové zaměření Marketing

  je určeno studentům se zájmem o znalost spotřebního chování zákazníka a segmentaci trhu, problematiku ochrany spotřebitele, design a brand management, marketingový výzkum, marketing služeb a digitální marketing. Cílem je získat přehled o marketingu jako o procesu řízení, jehož úkolem je nejen předvídat a poznávat, ale také ovlivňovat a uspokojovat potřeby a požadavky zákazníka a zároveň plnit cíle daného podniku.

  Absolvent zaměření má znalosti a dovednosti, které mu umožní používat širokou škálu marketingových nástrojů a technik, porozumět a realizovat marketingový výzkum, je schopen navrhovat a realizovat komplexní marketingové strategie v dynamickém globalizovaném prostředí. Absolventi najdou uplatnění v manažerských marketingových postech jako například Marketing Specialist, Brand Manager, Product Manager či Event Marketing Manager.

  Oborové zaměření Personalistika

  je určeno studentům se zájmem o řízení a hodnocení pracovního výkonu, leadership a vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo pracovní právo. Prostřednictvím přednášek a cvičení předmětů oborového zaměření se studenti seznámí s účelnými zásadami a postupy pro účinné získávání a výběr, následné hodnocení a odměňování nebo vzdělávání a rozvoj lidí.

  Absolvent zaměření má znalosti, které mu umožní úspěšně řídit a vést ostatní lidi i sebe sama v roli manažera. Úspěšné absolvování předmětů oborového zaměření mu poskytne dovednosti, jak najít, oslovit a přilákat talentované lidi, vést výběrový pohovor s uchazeči, zvládnout adaptaci nového pracovníka, komunikovat s pracovníky a řídit jejich výkon, hodnotit je a poskytovat jim zpětnou vazbu, odměňovat pracovníky za odvedenou práci a dosažený výkon, vzdělávat je a rozvíjet jejich schopnosti a v neposlední řadě vytvářet příznivé pracovní podmínky a vztahy.

  Oborové zaměření Podpora firemních procesů

  je určeno studentům se zájmem o interakci mezi firemními daty, procesy, nástroji a o způsobu, jakým procesní zlepšení vytvářejí nové příležitosti ve firmě. Absolvent zaměření má znalosti a dovednosti, které mu umožní efektivně analyzovat firemní problémy a přiměřeně řešit problémové procesy pomocí vhodných metod a technik Procesního managementu. Nedávné studie v této oblasti uvádějí, že podpora firemních procesů se stala prioritou ve všech odvětvích a odborníci, kteří dokážou zkombinovat manažerské schopnosti s využitím nejnovějších nástrojů procesního managementu a technologií jsou velmi žádaní.

  Oborové zaměření Účetnictví

  je určeno studentům se zájmem o využívání manažerských ekonomických informací v podnikové řídící praxi. Právě ekonomické informace, z nichž je účetnictví na prvém místě, jsou neopomenutelným zdrojem informací pro řízení a manažerská rozhodování.

  Absolvent zaměření má díky nabytým dovednostem a znalostem o vzájemných vazbách mezi manažerskými informacemi schopnost kromě jiného vyvažovat a usměrňovat situace, kdy dochází k rychlému růstu nejrůznějších činností a tím často k tříštění jednotlivých řídících funkcí. Tito odborníci jsou kompetentními pro řešení integrace podnikových informací ve smyslu jejich úplnosti, odstranění duplicitních informací a jejich maximální využitelnost pro potřeby řízení.

  Oborové zaměření Manažerská informatika

  je určeno studentům, kteří si chtějí rozšířit své znalosti v oblasti efektivního využití softwarové podpory pro analytické, prezentační, informační a rozhodovací procesy ve firmách. Výuka je zaměřena na analýzu a prezentaci firemních informací, jejich databázové zpracování, na týmovou spolupráci, řízení obchodních aktivit firem a softwarovou podporu projektového řízení.

  Absolvent zaměření má znalosti a dovednosti, které mu kromě jiného umožní získat certifikát ECDL (ECDL Profile Certificate) – mezinárodní doklad dosažené úrovně vybraných digitálních znalostí a dovedností. Student nabyté znalosti a dovednosti využije ve firmách všech velikostí, působících lokálně či na mezinárodních trzích. Uplatnění absolventů oborového zaměření je i ve firmách, které konzultují a školí aplikační software.