Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Informace pro uchazeče z Ukrajiny se statusem uprchlíka / Information for applicants from Ukraine with refugee status

Informace pro uchazeče z Ukrajiny se statusem uprchlíka / Information for applicants from Ukraine with refugee status


Mimořádné přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny se statusem uprchlíka do akademického roku 2022/2023

 

Dodatečné přijímací řízení bude probíhat jak pro bakalářský studijní program: Ekonomika a management ,tak pro magisterský: Projektové řízení inovací. V obou případech jde o prezenční formu studia. Přihlášky je již možné podávat.

Mimořádné podmínky přijímacího řízení pro uchazeče – uprchlíky u Ukrajina pro AR 2022/2023

B0413A050002 Ekonomika a management
N0413A050002 Projektové řízení inovací

Důležitá data:

 • Termín ukončení přijímání přihlášek včetně všech povinných příloh: 24. 8. 2022
 • Termín přijímací zkoušky: 31. 8. 2022

 

Informace k přihlášce:

 • Ke studiu na ČVUT MÚVS se uchazeč přihlásí podáním elektronické přihlášky
 • U přihlášky je třeba uhradit administrativní poplatek (850 CZK), bez něj nebude přihláška přijata. Po úspěšném zvládnutí přijímací zkoušky si mohou studenti při zápisu do studia zažádat na studijním oddělení o navrácení administrativního poplatku. Administrativní poplatek bude vrácen v plné výši na bankovní účet vedený v České republice

 

Povinné přílohy přihlášky:

 • Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení ze střední školy
 • Certifikát o úspěšném složení zkoušky z českého jazyka na úrovní B1 (pokud uchazeč nemůže doložit certifikát, bude skládat písemnou zkoušku na úrovni B1)

 

Informace o přijímací zkoušce:

 • Zkouška bude probíhat formou písemného testu z matematiky a anglického jazyka, zadáni testu bude jak v češtině tak angličtině
 • Uchazeč bude přijat ke studiu pokud z celé přijímací zkoušky získá alespoň 50 % bodů

 

Zápis do studia

 • Zápis do studia proběhne první týden v září
 • Uchazeči, kteří úspěšně absolvují přijímací zkoušku, musí v den zápisu doložit uznání středoškolského vzdělání (tzv. nostrifikace). S nostrifikací uchazečům pomůže ČVUT. Více informací zde.


Extraordinary admission procedure for applicants from Ukraine with refugee status for academic year 2022/2023

 

Admission procedure will be open both for bachelor´s study programme Economics and Management and for master´s study programme Innovation Project management. The study will be in Czech language and in full-time form. Application process is open.

 

Important dates:

 • Final date for submitting application with required documents:  24.8. 2022
 • Date of entry exam:  31.8. 2022

 

How to apply:

 • Applicants will apply on-line
 • The payment of admission fee (850 CZK) is required for accepting the application. Those who pass the admission exam, can apply during enrolment to study at Study Department for a refund of the admission fee. The fee will be fully refunded to bank account in the Czech Republic

 

Required documents to be submitted with the application:

 • Officially certified copy of high school diploma
 • Certificate of successfully passed Czech language exam at B1 level (If applicant cannot provide such certificate, he/she will take written exam from Czech language at B1 level)

 

Information about entrance exam:

 • The exam will be in the form of written test from Mathematics and English
 • Assignments will be both in Czech and English language
 • Applicant will be admitted to the study if he/she obtains 50 % from whole entrance exam

 

Enrolment to study:

 • Will take place during the first week of September
 • Applicant will have to provide proof of recognition of previous high school/secondary school education (so called nostrification) on the day of enrolment. CTU will assist you with the process of nostrification, more information is available here