Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Stanovení oponenta kvalifikační práce (bakalářské, diplomové)

Stanovení oponenta kvalifikační práce (bakalářské, diplomové)

  1. Oponenta kvalifikační práce navrhuje a schvaluje vedoucí institutu, který je zadavatelem kvalifikační práce, a to v konzultaci s garantem příslušného studijního programu studenta/autora kvalifikační práce.
  2. Oponent může být interní nebo externí. Externím oponentem může být vysokoškolsky vzdělaný člověk (minimálně na úrovni magisterského stupně), který se zabývá problematikou kvalifikační práce. Nesmí jít o osobu blízkou nebo spřízněnou se studentem.
  3. Pokud vedoucí práce navrhne oponenta kvalifikační práce, a to nejdéle do termínu odevzdání bakalářské/diplomové práce, pak vedoucí institutu, který je zadavatelem kvalifikační práce, tohoto oponenta odsouhlasí nebo navrhne oponenta jiného.
  4. Pokud oponenta kvalifikační práce navrhuje vedoucí práce, předkládá tento návrh na příslušném formuláři student/autor kvalifikační práce, a to studijní referentce příslušné studijnímu programu tohoto studenta. Student vyplní formulář na návrh oponenta (elektronicky), formulář vytiskne, podepíše, nechá podepsat vedoucímu své kvalifikační práce a doručí jej nejpozději do výše uvedeného termínu na Studijní oddělení prostřednictvím systému HelpDesk. Studijní oddělení hromadně a vhodnou formou předá informace o návrzích oponentů ke schválení příslušným vedoucím institutů (zadavatelům kvalifikačních prací) a současně předá tyto informace garantům studijních programů.
  5. Jména schválených oponentů kvalifikačních prací sdělí včas jednotliví vedoucí institutů (zadavatelé kvalifikačních prací) Studijnímu oddělení, které je vloží studijního IS KOS.