Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Poster

Poster

Nedílnou přílohou závěrečné (bakalářské, diplomové, disertační) práce je tzv. poster.

 

Poster slouží ke koncentrovanému představení obsahu práce, jde o – v akademickém prostředí často používaný – plakát prezentující odborné či vědecké informace, synteticky integrující text i obraz (fotografie, schémata, grafy, ilustrace apod.). Účel posteru je upoutat pozornost, představit práci pochopitelnou formou, zhodnotit výsledky a vyvolat diskuzi mezi vystavovatelem a publikem

Obsah posteru vychází z práce, ke které se váže. Musí respektovat formální jazykové, (typo)grafické i další formální požadavky. Grafické zpracování musí respektovat aplikovatelnost ve formátu A1 (velikost písma, rozlišení bitmapových obrázků). Příprava posteru vychází z předpokládaných prezentačních kompetencí autora.

Obsah by měl mít, nikoli bezvýhradně, strukturu vycházející ze struktury práce. (mj. úvod, metodika, výsledky a závěr atd.).

Poměr textových a obrazových informací by měl být cca 1:2. 

Poster se odevzdává v datovém formátu PDF.

Povinné informace jsou: název práce/tématu, abstrakt (stručné shrnutí obsahu práce, jejího smyslu, stručné info pro odborníky), identifikace pracoviště a ak. roku, english summary.

 

Literatura 

[1]    DAY, Robert A a GASTEL , Barbara. How to write and publish a scientific paper. 7th ed. Santa Barbara, Calif.: Greenwood, c2011, xxi, 300 p. ISBN 978-031-3391-965.

[2]    GOSLING, Peter J. Scientist’s guide to poster presentations. New York: Kluwer Academic/Plenum Pub., c1999, xiii, 139 p. ISBN 03-064-6076-9.

[3]    MEŠKO, Dušan. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006, 481 s. ISBN 80-806- 3219-7.

 

Pozn.:

Postery jsou k vidění např. ve vestibulu FSv ČVUT