Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Příprava komercializace nových metod vzdělávání pro potřeby digitální ekonomiky a průmyslu 4.0

Příprava komercializace nových metod vzdělávání pro potřeby digitální ekonomiky a průmyslu 4.0

 

Příprava komercializace nových metod vzdělávání pro potřeby digitální ekonomiky a průmyslu 4.0

Prioritní osa: 1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl: SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000375
Zaměření projektu: Tento projekt se zaměřuje na přenos poznatků z aktuálních výzkumů ve vzdělávání žáků a dospělých. Do praxe budou převedeny modely vzdělávání, které se radikálně posouvají od tradičního přístupu, který byl zaměřen na vyučujícího a množství předaných informací k přístupu orientovanému na studenta a jeho schopnosti aplikovat probíranou problematiku. Tematicky se soustředíme na problematiku JAK připravit budoucí generaci žáků na potřeby průmyslu 4.0 a potřeby digitální ekonomiky.
Žadatel: České vysoké učení technické v Praze
Partner:
Podpora: Tento projekt „Příprava komercializace nových metod vzdělávání pro potřeby digitální ekonomiky a průmyslu 4.0“ je spolufinancován Evropskou unií.
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.10.2017
Datum ukončení projektu: 30.9.2019

Cíl projektu: Cílem projektu je adekvátně reagovat na vzrůstající potřebu kvalitního vzdělávání a přípravy žáků u technických oborů, které se velmi dynamicky vyvíjejí. Aktivity projektu se zaměřují na přenos poznatků z aktuálních výzkumů ve vzdělávání dospělých a žáků. Do praxe budu převedeny námi navržené modely vzdělávání, které se radikálně posouvají od tradičního přístupu, který́ byl zaměřen na vyučujícího a obsah vzdělávání (množství předaných informací) k přístupu orientovanému na žáka/studenta (co samostatně zvládá po ukončení výuky).