Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Prevence kyberšikany

Prevence kyberšikany

Neurotechnologie ke zvýšení kvality života a Prevence kyberšikany ve Společnosti 4.0
Výzva č 32 – Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III

Prioritní osa:

1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Specifický cíl:

Cílem projektu je vytvoření dvou produktů a to: 
1) Technologie ke zvýšení kvality života
2) Kyberšikana ve společnosti 4.0.

Výstup projektu

Výstup projektu 1) Technologie ke zvýšení kvality života je specializace tématu výchova a vzdělávání, téma sociální služby, zdravotnické služby a nástroje pro jejich poskytování a téma technologie pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace ve městě. 

Výstup projektu 2) Kyberšikana ve společnosti 4.0 je specializace tématu výchova a vzdělávání.

Produkt

Produkt č. 1 Neurotechnologie pro zvýšení kvality života reaguje na vzrůstající potřebu kvalitního vzdělávání a přípravy žáků všech typů škol, která se velmi dynamicky vyvíjí. Zároveň produkt reaguje na aktuální trendy ve vzdělávání z pohledu náročnosti vykonávané profese učitelů, dále diagnostické poradenství žáků a studentů a diagnostika nadaných žáků a tréning kognitivních funkcí. Výstup má rovněž využití v sociálních a zdravotních službách jako nástroj pro tréninkové aktivity v rehabilitaci a osoby se sníženou pohyblivostí, jako nástroj pro trénink a dále jako modul ovládání funkčních částí. Produkt využívá snímání mozkových vln a jejich zpracování.  Aktivity produktu č.1 se zaměřují na přenos poznatků z aktuálních výzkumů a potřeb. Do praxe budu převedeny navržené modely vývoje, které se radikálně posouvají od tradičního přístupu.

Produkt č. 2 Kyberšikana ve společnosti 4.0 ma za cíl primárně napomoci školským institucím orientovat se na půdě kyberprostoru v období společnosti 4.0 v oblasti kyberšikany. Do praxe tedy budou převedeny navržené modely prevence kyberšikany/sociální komunikace v kyberprostoru.

Registrační číslo:

CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000835

Zaměření projektu:

Hlavním cílem tohoto projektu je podpora přípravy transferu technologií a znalostí, aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu, z ČVUT (výzkumné organizace) do oblastí a témat řešených samosprávou hlavního města Prahy a v jí zajišťovaných provozech a službách (praxe). Výstupem projektu budou technologie zaměřené na téma výchova a vzdělávání.

Žadatel:

České vysoké učení technické v Praze

Partner:

Podpora:

Tento projekt „Neurotechnologie ke zvýšení kvality života a Prevence kyberšikany ve Společnosti 4.0“ je spolufinancován Evropskou unií.

Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 2. 2019
Datum ukončení projektu: 31. 7. 2021