Masarykův ústav vyšších studií » Prevence kyberšikany

Prevence kyberšikany

Neurotechnologie ke zvýšení kvality života a Prevence kyberšikany ve Společnosti 4.0
Výzva č 32 – Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III

Prioritní osa:

1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Specifický cíl:

SC 1.1 Vyšší   míra   mezisektorové   spolupráce   stimulovaná   regionální samosprávou

Registrační číslo:

CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000835

Zaměření projektu:

Hlavním cílem tohoto projektu je podpora přípravy transferu technologií a znalostí, aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu, z ČVUT (výzkumné organizace) do oblastí a témat řešených samosprávou hlavního města Prahy a v jí zajišťovaných provozech a službách (praxe). Výstupem projektu budou technologie zaměřené na téma výchova a vzdělávání.

Žadatel:

České vysoké učení technické v Praze

Partner:

Podpora:

Tento projekt „Neurotechnologie ke zvýšení kvality života a Prevence kyberšikany ve Společnosti 4.0“ je spolufinancován Evropskou unií.

Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 2. 2019
Datum ukončení projektu: 31. 7. 2021