Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » INTERNATIONAL PROJECT WORKSHOP

INTERNATIONAL PROJECT WORKSHOP


 

 Mimosemestrální kurz

únor – duben 2022 

Brožura ke stažení

Představujeme unikátní projekt, který nabízí jedinečnou šanci, jak propojit studium s praxí a zároveň si vyzkoušet práci v mezinárodním prostředí. Projekt je realizován ve spolupráci s partnerskou univerzitou v Lille (Francie) a se společnostmi ze soukromého sektoru, které patří k největším hráčům na trhu.

Poslání
Hlavním cílem projektu je umožnit studentům vyzkoušet si práci na skutečných projektech za pomoci odborníků z praxe, získat užitečné kontakty a naučit se pracovat v mezinárodním týmu. Díky úzké spolupráci se zástupci společností se navíc pro studenty nabízí možnost získat zajímavou brigádu či zaměstnání i po skončení projektu.

Pro koho je kurz určen
International Project workshop je mimosemestrální kurz a je koncipován jako povinně volitelný předmět pro studenty bakalářského studijního programu Ekonomika a management. Předmět bude vyučován v anglickém jazyce.

Kdy
Od 14. února do 29. dubna 2022.

Časová náročnost
IPW bude probíhat formou konzultací jednou týdně. Většinu času budou studenti pracovat samostatně (předpokládá se, že pro úspěšné vyřešení zadaných úkolů bude zapotřebí věnovat studiu cca 3-4 hodiny týdně). Na začátku a na konci kurzu proběhne týdenní workshop.

(Vzhledem k tomu, že první týdenní workshop je plánován v zahajovacím výukovém týdnu, bude brán zřetel na ostatní studijní povinnosti účastníků kurzu a v případě nutnosti, budou z projektových aktivit omluveni.)

Jak bude IPW probíhat
Kurzu se budou účastnit studenti MÚVS spolu se studenty z francouzské univerzity v Lille. Studenti dostanou zadání projektu, který bude připraven ve spolupráci se zástupci vybraných firem. Odborné zaměření úkolu se bude odvíjet od zaměření firmy, která úkol zadává a studenti budou na základě svých preferencí a schopností rozděleni do menších vždy česko-francouzských týmů, které pak budou na daném úkolu pracovat.

Kurz bude zahájen týdenním workshopem (14.-18.únor), který se bude konat v Praze na MÚVS a kam dorazí kromě studentů a vyučujících z Lille také zástupci jednotlivých společností. Studenti se budou moct seznámit mezi sebou a firmy představí své projekty. Studenti se rozdělí do týmů a naplánují strategii pro plnění svých úkolů. Uskuteční se také několik teoretických přednášek, které poskytnou studentům nezbytné základy pro práci na projektu.

Během následujících týdnů budou týmy spolupracovat na řešení svých projektů a vždy jednou týdně budou svůj postup konzultovat s vyučujícím. Zároveň budou mít možnost se obrátit na konzultanta ze společnosti, pro kterou projekt zpracovávají. 

Zakončení kurzu bude mít opět formu týdenního workshopu (25.4.-29.4.), který proběhne na univerzitě v Lille a kde budou studenti prezentovat výsledky své práce. Projekty budou hodnoceny odbornou porotou a úkoly, které se podaří úspěšně zpracovat pak budou aplikovány do praxe.

Další informace najdete v sylabu.

(V období konání workshopu v Lille budou účastníci IPW omluveni z ostatní výuky)

Hodnocení
3 ECTS, certifikát o absolvování kurzu.

Kapacita kurzu a výběr studentů
IPW je koncipován jako prestižní projekt, který je určen úzkému okruhu studentů. Maximální počet účastníků je 12. Vzhledem k omezené kapacitě a ke specifické povaze kurzu bude pro uchazeče zorganizováno dvoukolové výběrové řízení. V prvním kole bude zvažována především motivace uchazeče a ve druhém kole pak jeho odborná připravenost na účast v projektu.

Jak se přihlásit
Zájemci o zápis do IPW mohou zaslat vyplněnou přihlášku na e-mailovou adresu: IPW@cvut.cz. Spolu s přihláškou zašlete i své strukturované CV (na jednu až dvě A4) a motivační dopis (o rozsahu maximálně 1000 – 2000 znaků) v anglickém jazyce, ve kterém napište, co Vás na projektu zaujalo, proč byste se chtěli zúčastnit, jaká jsou Vaše očekávání a co můžete nabídnout Vy. Můžete také napsat, pro kterou ze společností byste rádi projekt zpracovávali a proč.  Termín pro odevzdání kompletní přihlášky včetně požadovaných příloh je 21.11.2021.

Uchazeči, kteří budou vybráni do druhého kola budou pozváni na pohovor. Pohovory budou probíhat v anglickém jazyce a budou se konat od 22.11. do 13.12. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny do 20.12.2021.

Předpoklady uchazeče
Pro účast v IPW je třeba ovládat anglický jazyk alespoň na úrovni B2 a mít základní orientaci v alespoň jednom z těchto okruhů: finance a finanční trhy, marketing, management, ekonomie.

Harmonogram 
21.11. 2021 – termín pro podání přihlášek
22.11. – 13.12. 2021 – Pohovory s vybranými uchazeči
20.12. 2021 – oznámení výsledků výběrového řízení
Leden 2022 – zápis studentů v KOS
14. – 18. únor – zahajovací workshop
21. únor – 24. duben – práce na projektu
25. duben – 29. duben – závěrečný workshop

Partneři projektu:


 


Financování

IPW je realizován v rámci projektu ČVUT ESF II, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013243. Projekt je financovaném Evropskou unií z prostředků Evropských strukturálních fondů v Operačním programu Vvýzkum, vývoj a vzdělávání. Díky tomu je účast v kurzu plně hrazena a pro studenty je tudíž zdarma.