Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Stanovení oponenta kvalifikační práce (bakalářské, diplomové)

Stanovení oponenta kvalifikační práce (bakalářské, diplomové)

1. Oponent může být interní nebo externí. 

2. Před odevzdáním kvalifikační práce je nutné po dohodě s vedoucím práce navrhnout oponenta nejdéle do termínu odevzdání bakalářské/diplomové práce. Odevzdání formuláře je povinné pro všechny studentky a studenty bez ohledu na to, zda bude vypracováním oponentního posudku pověřen externí či interní zaměstnanec.

3. Externím oponentem může být vysokoškolsky vzdělaný člověk (minimálně na úrovni magisterského stupně), který se zabývá problematikou kvalifikační práce. Nesmí jít o osobu blízkou nebo spřízněnou se studentem.

4. Student vyplní formulář na návrh oponenta (elektronicky), ten vytiskne, podepíše, nechá podepsat vedoucímu své práce a zanese na studijní oddělení. To předá formuláře ke schválení garantovi studijního oboru.

5. Oponenta schvaluje garant studijní oboru. V případě neschválení ze strany garanta oboru je jmenován jiný oponent. Tato informace je studijním oddělením sdělena vedoucímu práce a studentovi.