Masarykův ústav vyšších studií » COVID 19 INFO (PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION)

COVID 19 INFO (PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION)Aktuální informace ke koronaviru: https://www.cvut.cz/informace-cvut-ke-koronaviru/
PES: Protiepidemický systém ČR – stupně pohotovosti dle aktuální epidemiologické situace, https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes

Aktuální stav pro oblast Praha dle PES – 5 – kritický stav

ŠKOLSTVÍ PODLE PES 3 OD PONDĚLÍ 7.12.
Opatření PES v oblasti školství
Opatření ředitelky č.5/2020 k organizaci období výuky a zkouškového období ZS 2020/2021

Důležitá interní upozornění

Ke snížení rizika nákazy koronavirem vyšla následující interní opatření:


Zápisy do skupin
(platné pouze pro prezenční formu výuky)

B0413A050002 Ekonomika a management
1. ročník
Student je zařazen na jazykovou výuku do jednoho z předmětů Anglický jazyk 1 (U04L1101/U04L1111) dle jeho výsledku vstupního rozřazovacího testu. Zařazení do skupiny na jazykovou výuku i do všech zbývajících skupin na cvičení provedeme za vás.
2. ročník
Student je zařazen na jazykovou výuku dle jeho výsledku vstupního rozřazovacího testu v prvním ročníku. Zařazení do skupiny na jazykovou výuku provedeme za vás. Zařazení studentů do skupiny stejné úrovně je možné změnit na základě žádosti na institutu jazykových studií, PhDr. Eva Císlerová, Ph.D., Eva.Cislerova@cvut.cz. 
Zařazení do všech zbývajících skupin na cvičení provede student samostatně přes IS KOS – tvorbu osobního rozvrhu dle svých vlastních preferencí a dostupných kapacit na cvičení.
3. ročník
Zařazení do všech skupin na cvičení provede student samostatně přes IS KOS – tvorbu osobního rozvrhu dle svých vlastních preferencí a dostupných kapacit na cvičení.

N0413A050002 Projektové řízení inovací
1. ročník, 2. ročník
Zařazení do všech skupin na cvičení provede student samostatně přes IS KOS – tvorbu osobního rozvrhu dle svých vlastních preferencí a dostupných kapacit na cvičení.

Rozvrh bude otevřen od 19. 9. 2020 v odpoledních či večerních hodinách, čas bude upřesněn a studenti budou informováni odesláním hromadného emailu, odeslaným minimálně dvě hodiny předem přes IS KOS.

Ovlivní současný vývoj onemocnění COVID-19 organizaci zimního semestru?
Ano. Organizace zimního semestru AR 2020/2021 bude ovlivněna v souladu s vydaným Příkazem rektora č. 16/2020 Ke snížení rizika nákazy koronavirem – účinný od 14. 9. 2020. Je povinností všech studentů se s tímto příkazem podrobně seznámit a jednat v souladu s pokyny v něm uvedených.
Organizace výuky se bude řídit aktuálním stupněm pohotovosti a opatřeními vyplývajících pro lokalitu Praha.
ČVUT v Praze přechází od 21. září 2020 0.00 hodin dle nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy na červenou, tedy na III. stupeň pohotovosti (Narůstající nebo přetrvávající komunitní přenos) v návaznosti na opatření Vlády České republiky.

Kdy bude zahájena výuka zimního semestru?
Bezkontaktní výuka bude zahájena v souladu s Harmonogramem akademického roku 2020/2021, tedy počínaje od 21. září 2020. Výuka bude zachována v termínech a časech, které byly plánovány pro prezenční výuku.

Pokud se změní situace, jak se to dozvíme?
Sledujte následující stránky:
Aktuální situace ČVUT ke koronaviru: https://www.cvut.cz/informace-cvut-ke-koronaviru/
Ministerstvo zdravotnictví ČR – COVID 19 – Stupně pohotovosti: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti
V případě změny organizace výuky budou studenti neprodleně informováni cestou studijního informačního systému KOS. Tyto informace budou uvedeny i na této informační stránce.

Kde najdeme kontakt na vyučujícího?
Podmínky distanční formy výuky budou studentům sděleny na úvodních hodinách, vč. kontaktů na vyučující. Většinu vyučujících je možné najít na stránce Usermap ČVUT, https://usermap.cvut.cz/ Pokud se však jedná o naše nové kolegy, může se stát, že zatím nedošlo k vyřízení všech pracovně právních náležitostí, proto mějte prosím trpělivost, časem budou k dispozici i zde.


COVID 19 INFO IN ENGLISH

Teaching

Will the current development of COVID-19 affect the organization of the winter semester start?
Teaching will start in accordance with the Schedule of the academic year 2020/2021, starting from September 21, 2020.

Will the current development of COVID-19 affect the organization of the winter semester?

  • Yes. The organization of the winter semester AR 2020/2021 will be affected in accordance with the issued Rector’s Order No. 16/2020 HERE. To reduce the risk of coronavirus infection. It is the duty of all students to get acquainted with this order in detail and act in accordance with instructions.
  • The organization of teaching will be governed by the current level of readiness and measures resulting for the locality of Prague.
  • CTU in Prague goes on Level III (Growing or persistent community transmission) due to the directions of the Prague Hygienic Station and in connection with measures taken by the Government of the Czech Republic, from September, 21st, 2020. See Rector’s Order No. 16/2020.

 

If the situation changes, how do we know?

Watch the following pages:
https://www.cvut.cz/en/ctu-coronavirus-information

In the event of a change in the organization of teaching, students will be immediately informed via the KOS study information system. This information will be also provided on this information page.