Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Témata bakalářských a diplomových prací

Témata bakalářských a diplomových prací

  • 6208R181 Řízení a ekonomika průmyslového podniku

   doc. Ing. Theodor Beran. Ph.D.
   1. Analýza kalkulačního systému v podniku

   Ing. Libor Cupal
   1. Metodika zavedení filozofie Kaizen
   2. Mystery shopping
   3. Otevření zahraniční pobočky
   4. Podniková etika
   5. Vliv globalizace na fungování společnosti
   6. Zelený marketing
   7. Specifika řízení v multinacionální společnosti X
   8. Udržitelný rozvoj a odpovědnost podniku X
   9. Vliv multikulturního prostředí a globalizace na řízení společnosti

   Ing. Dagmar Čámská, Ph.D.
   1. Podnikatelský plán
   2. Finanční analýza

   Mgr. Lucia Dobrucká, Ph.D.
   1. Specifika uplatňování manažerských funkcí v začínajícím podniku
   2. Specifika uplatňování manažerských funkcí v malém podniku
   3. Specifika uplatňování manažerských funkcí v rodinné firmě
   4. Specifika uplatňování manažerských funkcí v neziskové organizaci
   5. Specifika uplatňování manažerských funkcí při sociálním podnikání
   6. Specifika uplatňování manažerských funkcí ve veřejné sféře
   7. Specifika uplatňování manažerských funkcí v krizovém managementu a managementu změn
   8. Podnikatelský plán začínajícího podniku
   9. Podnikatelský záměr a studie realizovatelnosti rozvojového záměru

   PhDr. Lenka Emrová
   1. Motivace a stimulace k inovacím a kreativitě
   2. Práce s lidmi v malém a středním podniku

   PhDr. Blanka Jirkovská
   1. Zaměstnanecké benefity
   2. Globalizovaná společnost a její vliv na podniky

   RNDr. Jitka Jurková, M.A.
   1. Zaměstnanecké výhody a daně ve vybraném podniku
   2. Zjišťování účinnosti systému zaměstnaneckých výhod v podniku

   doc. Tomáš Macák, Ph.D.
   1. Využití metod aplikované statistiky v podnikové praxi
   2. Směsné experimenty pro optimalizaci zákaznických služeb
   3. Využití faktoriální návrhů pro optimalizaci produktové inovace

   Ing. Petr Makovský, Ph.D.
   1. Ekonomická analýza firmy v síťovém odvětví
   2. Analýza pojistných rizik provozu vybraného průmyslového podniku
   3. Ekonomická analýza struktury výrobního závodu

   PhDr. Lenka Mynaříková, PhD.
   1. Motivace zaměstnanců v podniku
   2. Hodnocení zaměstnanců v podniku
   3. Mystery shopping
   4. Komunikace na pracovišti
   5. Kooperace a kompetice v pracovním prostředí

   JUDr. Irena Pourová
   1. Jednání za obchodní korporace
   2. Právní úprava obchodního rejstříku a zásady s ní spojené

   doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová Hana, Ph.D.
   1.Finanční analýza

   Ing. Olga Starkova
   1. Strategická analýza firmy

   Ing. Klára Šimonová
   1. Analýza fluktuace zaměstnanců

   doc. Ing. Lenka Švecová Lenka, Ph.D.
   1. Vícekriteriální hodnocení
   2. Tvorba systému hodnocení
   3. Projektové řízení

   PhDr. Svatava Švihlíková
   1. Účinnost e-mailové komunikace jako nástroje pro interní komunikaci
   2. Analýza firemní kultury a návrh změny
   3. Firemní kultura v procesu řízení inovací/ ev. podporující inovace
   4. Interní komunikace ve vybraném subjektu (firmě, sportovním klubu, zdravotnickém zařízení apod.)
   5. Mediální komunikace vybraného subjektu (firmě, sportovním klubu, zdravotnickém zařízení apod.)
   5. PR koncepce firmy, organizace, OSVČ

   doc. Ing. David Tuček David, Ph.D.
   1. Analýza výrobního systému vybraného podniku s ohledem na zvyšování jeho konkurenční schopnosti
   2. Aplikace vybraných metod průmyslového inženýrství a jejich vliv na zvýšení konkurenční schopnosti výrobního podniku
   3. Využití metod průmyslového inženýrství ve výrobním podniku a jejich vliv na zvýšení totální produktivity

  • 6208R184 Personální management v průmyslových podnicích

   Ing. Bc. Pavel Andres, Ph.D., ING.PAED.IGIP
   1. Personální marketingový mix
   2. Získávání a výběr personálu
   3. Vzdělávání pracovníků ve firmách

   Ing. Libor Cupal
   1. Mystery shopping
   2. Podniková etika
   3. Vliv globalizace na fungování společnosti
   4. Zelený marketing
   5. Specifika řízení v multinacionální společnosti X
   6. Vliv multikulturního prostředí a globalizace na řízení společnosti
   7. Vliv multikulturního prostředí a globalizace na řízení lidských zdrojů

   Mgr. Lucia Dobrucká, Ph.D.
   1. Specifika uplatňování manažerských funkcí v začínajícím podniku
   2. Specifika uplatňování manažerských funkcí v malém podniku
   3. Specifika uplatňování manažerských funkcí v rodinné firmě
   4. Specifika uplatňování manažerských funkcí v neziskové organizaci
   5. Specifika uplatňování manažerských funkcí při sociálním podnikání
   6. Specifika uplatňování manažerských funkcí ve veřejné sféře
   7. Specifika uplatňování manažerských funkcí v krizovém managementu a managementu změn
   8. Podnikatelský plán začínajícího podniku
   9. Podnikatelský záměr a studie realizovatelnosti rozvojového záměru

   PhDr. Lenka Emrová
   1. Motivace a stimulace k inovacím a kreativitě
   2. Práce s lidmi v malém a středním podniku
   3. Vliv osobnosti podnikatele na kulturu organizace
   4. Generace X,Y,Z – mezigenerační porozumění, komunikace, interakce
   5. Korporátní psychopatie

   PhDr. Blanka Jirkovská
   1. Problémy zaměstnávání a personálního rozvoje žen
   2. Zaměstnanecké benefity
   3. Portál spolupráce s průmyslem jako metoda získávání zaměstnanců
   4. Systém péče o zaměstnance v podniku
   5. Politika odměňování firmy, zaměstnanecké výhody
   6. Globalizovaná společnost a její vliv na podniky
   7. Psychosociální aspekty práce ve zdravotnických a sociálních institucích

   RNDr. Jitka Jurková, M.A.
   1. Zaměstnanecké výhody a daně ve vybraném podniku
   2. Zjišťování účinnosti systému zaměstnaneckých výhod v podniku

   PhDr. Lenka Mynaříková, PhD.
   1. Pracovní motivace a spokojenost zaměstnanců v podniku
   2. Motivace zaměstnanců v podniku
   3. Získávání a výběr zaměstnanců v podniku
   4. Hodnocení zaměstnanců v podniku
   5. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
   6. Profil osobnosti podnikatele a dopad na podnikovou kulturu
   7. Mystery shopping
   8. Komunikace na pracovišti
   9. Mobbing a bossing na pracovišti
   10. Assesment centrum/development centrum
   11. Kooperace a kompetice v pracovním prostředí

   JUDr.  Irena Pourová
   1. Jednání za obchodní korporace
   2. Právní úprava obchodního rejstříku a zásady s ní spojené

   Ing.  Starkova Olga
   1. Strategická analýza firmy

   Ing. Klára Šimonová
   1. Analýza procesu hodnocení zaměstnanců
   2. Získávání a výběr zaměstnanců v organizaci
   3. Analýza fluktuace zaměstnanců
   4. Analýza vybraných personálních činností v organizaci
   5. Možnosti uplatnění flexibilních forem práce v organizaci
   6. Řízení pracovního výkonu
   7. Tvorba koncepce systému hodnocení zaměstnanců v organizaci
   8. Komparativní analýza systémů zaměstnaneckých výhod a jejich motivačního účinku v organizacích

   Ing.  Eva Škorňová
   1. Orientace nových pracovníků v organizaci X
   2. Systémy podnikového vzdělávání, měření efektivity – nákladovosti, přínosu
   3. Identifikace potřeb vzdělávání
   4. Firemní vzdělávání ve vybraném podniku
   5. Age management
   6. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
   7. Zaměstnanecké benefity

   Šnýdrová Markéta, PhDr., Ph.D.
   1. Personální  marketing
   2. CSR
   3. Komunikační proces v organitazaci
   4. Hodnocení pracovníků
   5. Řízení pracovního výkonu
   6. Získávání pracovníků
   7. Výběr pracovníků
   8. Odměňování pracovníků
   9. Adaptační proces
   10. Firemní kultura
   11. Motivace pracovníků
   12. BOZP
   13. Personální procesy
   14. Vzdělávání pracovníků
   15. Rozvoj
   16. Talent management
   17. Age management
   18. Diverzita
   19. Zaměstnanecké vztahy
   20. Konflikty na pracovišti
   21. Podniková kultura a její vazby na řízení lidských zdrojů
   22. Sociální role na pracovišti a její organizační struktura
   23. Etické aspekty v podnikové personalistice podniku X
   24. Pracovní vztahy a komunikace v podniku
   25. Rozpočty personálního útvaru (příprava, zdůvodňování, realizace)
   26. Outsourcing personální práce
   27. Analýza získávání a výběru zaměstnanců v podniku X
   28. Využívání externích služeb (outsourcingu)  při získávání nových  pracovníků
   29. Analýza a hodnocení práce a pracovních míst v podniku X
   30. Pracovní kompetence (způsobilosti) a jejich uplatnění v personální práci
   31. Hodnocení pracovního výkonu a řízení pracovního výkonu
   32. Řízení pracovního výkonu zaměstnanců
   33. Rozvoj manažerů – potřeby a priority
   34. Plánování a realizace programů vzdělávání  a rozvoje
   35. Identifikace potřeb vzdělávání
   36. Time management v organizaci X
   37. Zaměstnanecké výhody a daně v podniku X
   38. Politika odměňování firmy, zaměstnanecké výhody
   39. Systémy hodnocení pracovníků
   40. Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem
   41. Analýza personální práce v podniku X
   42. Motivace k pracovnímu výkonu
   43. Využívání externích služeb (outsourcingu)  při získávání nových  pracovníků

   Doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.
   1. Vícekriteriální hodnocení
   2. Tvorba systému hodnocení
   3. Projektové řízení

   PhDr. Svatava Švihlíková
   1. Účinnost e-mailové komunikace jako nástroje pro interní komunikaci
   2. Analýza firemní kultury a návrh změny
   3. Vnitrofiremní komunikace společností se zaměstnanci různých národností 
   4. Firemní kultura v procesu řízení inovací/ ev. podporující inovace
   5. Specifika interní komunikace při využíváni flexibilních forem práce
   6. Interní komunikace ve vybraném subjektu (firmě, sportovním klubu, zdravotnickém zařízení apod.)
   7. Mediální komunikace vybraného subjektu (firmě, sportovním klubu, zdravotnickém zařízení apod.)
   8. PR koncepce firmy, organizace, OSVČ

   Ing. Daniel Toth, Ph.D.
   1. Implementace inovací v řízení lidských zdrojů v průmyslovém podniku

   PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
   1. Kariérní a rozvojové plány
   2. Analýza stavu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců/manažerů v podniku XY
   3. Řízení talentů v organizaci/Talent management
   4. Outplacement a uvolňování zaměstnanců
   5. Vzdělávání specialistů
   6. Pracovní kompetence (způsobilosti) a jejich uplatnění v personální práci

   JUDr. Jana Vaněčková
   1. Právní a ekonomické důsledky najímání pracovní síly
   2. Kupní smlouva – práva z vadného plnění a jejich uplatňování v praxi

   Ing. arch. Ing. Petr  Štěpánek, Ph.D.
   1. Studie proveditelnosti dotačního projektu v průmyslovém podniku

 • Pedagogika

  doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc.
  1. Rámcové vzdělávací programy na středních odborných školách
  2. Český TT net evropské národní sítě vzdělavatelů učitelů, mistrů a trenérů
  3. Výchovné problémy současné odborné školy
  4. Vyšší odborné školy a bakalářské studium
  5. Strukturované stadium na vysokých technických školách
  6. Strategie výuky odborných technických předmětů
  7. Pedagogické způsobilosti a kompetence učitele odborných předmětů
  8. Sociální tvořivost učitele odborných předmětů
  9. Sociálně etická dimenze současné školy
  10. Alternativní vzdělávací koncepce v odborném školství
  11. Vztah rodiny a školy na přelomu století
  12. Sociální aspekty pedagogické profese
  13. Kriminalita mládeže a výchova
  14. Utváření hodnotové orientace mládeže na odborných školách
  15. Estetická výchova mládeže na středních školách
  16. Všeobecná složka učiva na odborných školách
  17. Volnočasové aktivity mládeže a odborné vzdělávání
  18. Zdroje autority učitele
  19. Pedagogické aspekty koncepce trvale udržitelného rozvoje
  20. Výchova k aktivnímu životnímu stylu
  21. Hodnotová orientace současnosti a výchova
  22. Možnosti a limity alternativní výchovy
  23. Žák a učitel ve výchovné situaci
  24. Úloha sebevzdělávání a sebevýchovy v rozvoji osobnosti
  25. Problém základního učiva
  26. Procesy evaluace a kontroly vzdělávání
  27. Kooperativní vyučování
  28. Vztah všeobecného a odborného vzdělávání a jejich proměny
  29. Sociálně pedagogická funkce školy
  30. Didaktická funkce moderních technických prostředků
  31. Výchova sociálních rolí
  32. Etická výchova v procesu vyučování odborným předmětům
  33. Utváření dovedností studentů v praktickém vyučování
  34. Utváření pedagogických kompetencí
  35. Problémy kurikula v současném odborném školství
  36. Vztah vědomostí, dovedností a zkušeností v pedagogické přípravě budoucích učitelů odborných škol
  37. Výchova a vzdělávání pro 21. století a příprava budoucích učitelů
  38. Tvořivost v práci učitele
  39. Vztah teorie a praxe v pedagogické přípravě
  40. Výchovné a vyučovací styly
  41. Problémy v pedagogické přípravě budoucích učitelů odborných škol
  42. Prostředí jako výchovný činitel
  43. Rámcové vzdělávací programy na středních odborných školách
  44. Výchovné problémy současné odborné školy
  45. Pedagogické způsobilosti a kompetence učitele a mistra odborných předmětů
  46. Kriminalita mládeže a střední odborná škola
  47. Utváření hodnotové orientace mládeže na středních školách
  48. Etická výchova v procesu vyučování odborným předmětům


  prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.

  1. Aktivizující výukové metody a jejich využití na odborných technických školách
  2. Výchova k práci s informacemi a informačními prameny
  3. Autorita učitele a možnosti jejího rozvíjení

   

  Psychologie

  doc. PhDr. Dana Dobrovská, CSc.

  1. Didaktické hodnocení středoškolských učebnic psychologie z pozice technika
  2. Drogová závislost a možnosti psychologické intervence
  3. Elektronická komunikace na střední odborné škole
  4. Školní elektronické podvádění studentů
  5. Jedinec a jeho psychologická proměna ve světě médií
  6. Záškoláctví
  7. Šikana
  8. Kyberšikana
  9. Sociální a emoční klima ve třídě
  10. Syndrom vyhoření a učitelé
  11. Prokrastinace
  12. Závislost na internetu
  13. Time-management žáků středních odborných škol
  14. Time-management studentů ČVUT
  15. Legální drogy a středoškoláci


  prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.

  1. Pedagogická interakce a komunikace jako součást sociální kompetence
  2. Rozvíjení sociálních dovedností u učitelů odborných technických škol
  3. Sociální kompetence v interakci učitele a studenta

   

  Didaktika odborných předmětů

  FSv, FA: Ing. Bc. Kateřina Mrázková
  FS: doc. Ing. David Vaněček, Ph.D., ING.PAED.IGIP, Ing. Pavel Andres, Ph.D., ING.PAED.IGIP
  FEL, FJ, FJFI, FBMI, FIT aj.: prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

  1. Konkretizace poznatkových, operačních a hodnotových cílů pro výuku odborného předmětu
  2. Vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu
  3. Uplatnění projektové metody ve výuce odborného předmětu
  4. Sbírka problémových úloh pro výuku odborného předmětu
  5. Sbírka motivačních úloh pro výuku odborného předmětu
  6. Tvorba úloh pro laboratorní cvičení
  7. Tvorba nestandardizovaného didaktického testu
  8. Využití moderní výukové techniky v odborných předmětech
  9. Výuka odborného předmětu podporovaná počítačem
  10. Experiment ve výuce odborného předmětu
  11. Učební text pro výuku odborného předmětu
  12. Motivace v předmětech odborné výuky
  13. Prvky ekologické výchovy ve výuce odborného předmětu
  14. Problém názornosti ve výuce odborného předmětu
  15. Návrh učebních osnov pro odborný předmět

   

  Návrh témat pro studijní obor
  Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

  1. Konkretizace poznatkových, operačních a hodnotových cílů pro praktické vyučování a odborný výcvik
  2. Vzorové přípravy učitele pro praktické vyučování a odborný výcvik
  3. Motivační úlohy pro praktické vyučování a odborný výcvik
  4. Tvorba nestandardizovaného didaktického testu
  5. Praktické vyučování podporované počítačem
  6. Učební text pro praktické vyučování nebo odborný text
  7. Prvky ekologické výchovy v praktickém vyučování
  8. Volba metod výuky v praktickém vyučování nebo v odborném výcviku
  9. Tvorba laboratorních cvičení jako přechod k praktickému uplatnění
  10. Využití demonstračních metod ve výuce odborného předmětu
  11. Analýza maturitních prací s obhajobou na středních odborných školách
  12. Vliv spolupráce a zaměření sociálních skupin na profesní růst žáka střední odborné školy
  13. Vnitřní klima na středních odborných školách
  14. Pořádání soutěží a středoškolských odborných činností

   

  Ekonomika a vzdělávání

  PaedDr. Milan Škrabal

  1. Alokace finančních zdrojů a možnosti koncepce a realizace programu školy
  2. Výroční zpráva o činnosti školy, její informační hodnota pro potřeby rozvoje školy, školské organizace
  3. Hlavní a doplňková činnost školy, možnosti využití ke koncepci, inovaci, rozšíření vzdělávacích možností
  4. Projektování – zpracování východiskové báze pro přípravu žádosti o grant pro rozšíření činnosti školy
  5. Finanční fondy příspěvkových organizací, jejich zdroje, plnění a uplatnění v praxi
  6. Rámcový vzdělávací program a školní vzdělávací program, vazby na zásady financování ve školství
  7. Činnosti školy a vazba na oblast hospodaření
  8. Kontrolní a evaluační činnost ve škole
  9. Rozvoj lidských zdrojů a možnosti koncepce, plánování a realizace vzdělávacích a výchovných programů v praxi
  10. Management jakosti (kvality) a možnosti jeho uplatnění v podmínkách českého školství
  11. Analýza vybraných problémů vztahujících se k rozpočtu školy/školské organizace a k rozdělování finančních prostředků
  12. Vnitřní kontrolní systém školy/školské organizace a jeho uplatňování
  13. Problematika spolupráce školy se společenskou praxí (průmyslem) a odraz v koncepci vzdělávacího programu a jeho finančního zabezpečení
  14. Pravidla hospodaření školy/školské organizace
  15. Možnosti ve využití finančních prostředků poskytnutých na programy rozvoje a zkvalitnění vzdělávání
  16. Finanční toky a zdroje ve školství, jejich specifika a uplatňování v podmínkách škol
  17. Výzkum a vývoj a možnosti středního a vyššího odborného školství v této oblasti
  18. Volnočasové aktivity dětí a mládeže a jejich financování
  19. Evropské strukturální fondy, Evropský sociální fond a možnosti dosahu pro střední odborné školství
  20. Pravidla poskytování dotací a jejich specifika v oblasti odborného školství
  21. Uplatnění odborné profesní poradenské role SOŠ a VOŠ
  22. Dokumenty školské a vzdělávací politiky EU a ČR, jejich místo ve vzdělávacích programech odborného školství a dopad na ekonomické zabezpečení
  23. Neinvestiční a investiční finanční prostředky v oblasti nákladů na vzdělávání a komunikace se zřizovatelem
  24. Strategie rozvoje školy se zřetelem na možnosti a zdroje financování ve školství
  25. Řízení kvality, její hodnocení a ekonomická podpora
  26. Kurikulární změny a nová role školy, odraz v oblasti ekonomického zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu
  27. Majetek, hospodaření s majetkem a účtování o majetku – model jednoho ze základních modulů praktické činnosti školy
  28. Rok v hospodaření školy/školské organizace
  29. Vývojové a rozvojové tendence v oblasti odměňování ve školství
  30. Ekonomika a společnost založená na znalostech, evropské a tuzemské trendy v současné etapě̌ společenského vývoje
  31. Klima školy a ekonomické zřetele
  32. Finanční gramotnost
  33. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v praxi škol
  34. Marketingové řízení jako integrální součást řízení moderní školy
  35. Vybrané aspekty ekonomického, koncepčního a organizačního zabezpečení odborné praxe v praktickém vyučování a odborném výcviku

   

  Školský management

  PhDr. Jarmila Vobořilová

  1. Management jako systém řízení (ekonomický, HRM-řízení lidských zdrojů, pedagogický management)
  2. Koncepce rozvoje školy
  3. Školní administrativa
  4. Využití výpočetní techniky v administrativě školy
  5. Pracovní právo v denní praxi ředitelů škol
  6. Proces tvorby plánu školy
  7. Povinná dokumentace škol
  8. Inspekční činnost ve škole
  9. Škola a životní prostředí
  10. Budování klimatu školy
  11. Škola a společnost
  12. Další vzdělávání a kariérní růst pedagogických pracovníků
  13. Právní a provozní minimum učitele
  14. Stres v organizaci a jeho řízení (Stresující faktory v učitelské praxi)

   

  Didaktická a výpočetní technika, e-learnig, blended learning

  doc. Ing. David Vaněček, Ph.D., ING.PAED.IGP, Ing. Pavel Andres, Ph.D., ING.PAED.IGIP

  1. Analýza vstupních znalostí výpočetní techniky studentů různých typů škol
  2. Adaptabilita studentů na e-learning a práci s multimediálními studijními materiály
  3. Současná aplikace e-learningových kurzů v systému vzdělávání
  4. E-learningové projekty – předpoklady, kritéria hodnocení, příprava, realizace, kontrola
  5. Motivace studentů ke studiu e-learningových kurzů
  6. Analýza faktorů ovlivňujících úspěšnost studentů e-learningových kurzů
  7. Návrh a realizace e-learningového kurzu pro výuku odborného předmětu
  • 6208T182 Řízení regionálních projektů

   Mgr. Lucia Dobrucká, Ph.D.
   1. Specifika strategického řízení neziskové organizace
   2. Specifika strategického řízení ve veřejné sféře
   3. Specifika strategického managementu a strategického plánování ve veřejné
   4. Strategické plánování jako nástroj řízení územního celku
   5. Vliv mocenských vztahů mezi klíčovými stakeholdery na strategické řízení územního subjektu
   6. Vliv ekonomických zájmů na strategické řízení územního celku

   Ing. Petr Fanta, Ph.D.
   1. Příprava žádosti do ESIF
   2. Evaluace veřejných výdajových programů

   RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
   1. Vztah volebního systému a regionálního rozvoje
   2. Vnímání okolí obyvateli ve městě – analýza regionálních rozdílů (dle vlastního výběru)
   3. Daňový systém v Česku a jeho optimalizace z pohledu Prahy
   4. Vztah městských částí a hlavního města Prahy – optimalizace vztahů
   5. Participativní rozpočet: smysl a možnosti zavedení v podmínkách Prahy
   6. Historicko-geografická analýza územní stability měst
   7. Stabilita vybraných vývojových struktur v prostorovém rozvoji města
   8. Komparace měst pomocí vybraných i netradičních ukazatelů (jeřábní index, Bigmac index a další)
   9. Značka města – komparace vybraných měst na základě prezentace v médiích (dle vlastního výběru)
   10. Proces rozhodování města – analýza délka příprav, plánování, realizace a dopadů (dle vlastního výběru)

   Ing. Barbora Joudalová Barbora, MBA
   1. Marketingový výzkum ve zvolené organizaci
   2. Marketingový plán  zvoleného produktu/vybrané organizace
   3. Plán marketingové komunikace zvolené organizace/Komunikační strategie zvolené organizace

   RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.
   1. Regionální disparity v ČR a vybraných zemí EU
   2. Regionální rozvoj cestovního ruchu
   3. Komparace regionální politiky a její realizace ve vybraných zemích

   Ing. Jiří Macháček 
   1. Program rozvoje obce
   2. Analýza financování a hospodaření vybrané obce (kraje)
   3. Analýza dopadu změn zákona o rozpočtového určení daní (RUD) na  obce
   4. Podpora podnikání ze strany obcí a krajů
   5. Modernizace a elektronizace veřejné správy

   doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová Hana, Ph.D.
   1. Hodnocení efektivnosti investice
   2. Postinvestiční audit

   Ing. arch. Ing. Petr Štěpánek Petr, Ph.D.
   1. Nástroje zvyšování konkurenceschoposti udržitelnosti sídel a regionů
   2. Ekonomické nástroje politiky udržitelného rozvoje sídel a regionů
   3. Ekonomické a administrativní nástroje strategie sociálního bydlení
   4. Socioekonomické aspekty konceptu smart cities
   5. Metodiky evaluace různých forem veřejné podpory
   6. Strategie udržitelného rozvoje v podnikatelské sféře
   7. Inovační procesy v průmyslovém designu
   8. Sektorové dopady restitucí církevního majetku
   9. Analýza sociální a ekonomické udržitelnosti Ústeckého kraje
   10. Zapojení podniku do aplikovaného výzkumu
   11. Indikátory udržitelného rozvoje ve vybraném odvětví
   12. Studie proveditelnosti dotačního projektu v průmyslovém podniku

   Švecová Lenka, doc. Ing., Ph.D.
   1. Projektové řízení

   Ing. Daniel Toth Daniel, Ph.D.
   1. Projektový management regionální zaměstnanosti
   2. Ekonomické dopady strukturální politiky Evropské unie v letech 2014 – 2020
   3. Aplikace ekonomicko-matematických metod v projektovém managementu
   4. Aplikace ekonometrických metod v projektovém managementu

   Vytlačil Dalibor, doc., Ing., Ph.D.
   1. Studie proveditelnosti
   2. Návrh strategie organizace

  • 6208T183 Projektové řízení inovací v podniku

   doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D.
   1. Projekt střediskového hospodaření v průmyslovém podniku
   2. Zavedení Controllingové aplikace v průmyslovém podniku

   Ing. Dagmar Čámská, Ph.D.
   1. Strategická analýza firmy
   2. Stanovení hodnoty firmy
   3. Ekonomická analýza zásadní změny v podniku
   4. Stanovení hodnoty inovační firmy nebo projektu

   Mgr. Lucia Dobrucká Lucia, Ph.D.
   1. Specifika strategického řízení malého podniku  
   2. Specifika strategického řízení neziskové organizace

   Ing. Barbora Joudalová, MBA
   1. Marketingový výzkum ve zvolené organizaci
   2. Marketingový plán  zvoleného produktu/vybrané organizace
   3. Plán marketingové komunikace zvolené organizace/Komunikační strategie zvolené organizace

   Ing. Jiří Kaiser, Ph.D.
   1. Optimalizace podnikových procesů
   2. Optimalizace podnikových procesů
   3. Specifikace požadavků na manažerský informační systém
   4. Analýza potřeby dat a návrh datového skladu

   Kavan Michal, doc., Ing., CSc.
   1. Statistické metody prognózování poptávky
   2. Projektování experimentů (DOE-Design of experiments) v oblasti řízení podnikových inovací
   3. Lhůtové rozvrhování logistiky ve výrobě
   3. Řízení projektu v podnikové praxi
   4. Pružné plánování podnikových kapacit
   5. Racionalizace logistiky ve vybraném podniku
   6. Metodiky pro zavedení metod: Poka Yoke, Kaizen, TPS, JIT, TPM do podnikové praxe

   Ing. Tomáš Macák, Ph.D.
   1. Konfigurace lidských zdrojů s využitím úplných faktoriálních návrhů
   2. Využití modifikovaných metod lineárního programování v personálním řízení
   3. Optimalizace investiční diverzifikace s využitím metod pro plánování a navrhování experimentů
   4. Fuzzy logic optimalizace výrobních procesů
   5. Návrh expertních systémů na podporu manažerského rozhodování
   6. Optimalizace produktového portfolia s využitím úplných faktoriálních návrhů
   7. Využití metod aplikované statistiky v podnikové praxi
   8. Směsné experimenty pro optimalizaci zákaznických služeb
   9. Využití faktoriální návrhů pro optimalizaci produktové inovace

   Ing. Petr Makovský, Ph.D.
   1. Ocenění vybraného finančního aktiva – ekonomická analýza
   2. Zajištění měnových rizik v podniku se zahraničními účastmi

   doc. Ing. Vít Pošta Vít, Ph.D.
   1. Odhad rizikové prémie konkrétní firmy

   doc RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.
   1. Hodnocení efektivnosti investice
   2. Postinvestiční audit
   3. Byznys plán pro start up
   4. Optimalizace zásobování
   5. Optimalizace řízení pohledávek
   6. Stanovení hodnoty firmy
   7. Stanovení hodnoty inovační firmy nebo projektu

   Ing. arch. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.
   1. Inovační procesy v průmyslovém designu
   2. Zapojení podniku do aplikovaného výzkumu
   3. Indikátory udržitelného rozvoje ve vybraném odvětví
   4. Studie proveditelnosti dotačního projektu v průmyslovém podniku

   doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.

   1. Strategický plán rozvoje firmy
   2. Vícekriteriální hodnocení za rizika
   3. Postimplementační analýza
   4. Projektové řízení

   Ing. Daniel Toth, Ph.D.
   1. Ekonomické dopady manažerských inovací ve vybraném průmyslovém podniku
   2. Management financí ve vybraném průmyslovém podniku
   3. Management konkurenceschopnosti vybraného průmyslového podniku
   4. Aplikace ekonomicko-matematických metod v projektovém managementu
   5. Aplikace ekonometrických metod v projektovém managementu

   doc. Ing. David Tuček David, Ph.D.
   1. Projekt zvyšování konkurenceschopnosti s využitím proces. řízení  
   2. Problematika změn řízení při využití procesního řízení a procesního modelování
   3. Projekt využití metod PI ve vybraném podniku s návrhy na zlepšení
   4. Aplikace vybraných metod průmyslového inženýrství a jejich vliv na zvýšení konkurenční schopnosti výrobního podniku
   5. The transformation of traditionally management organizations to knowledge-driven organization with Business Process Management Tools

   JUDr. Jana Vaněčková 
   1. Ochrana spotřebitele v právním řádu a její ekonomické důsledky pro podnik
   2. Odpovědnost za vady v českém právu a ekonomické dopady na podnikatele
   3. Pracovní smlouvy v organizaci – rizika a ekonomický dopad

   doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D.
   1. Finanční analýza podnikatelského záměru v podmínkách nejistoty
   2. Ekonomická analýza životního cyklu produktu
   3. Návrh zajišťovací strategie na finančním trhu

   doc. Ing. Dalibor Vytlačil, Ph.D.
   1. Studie proveditelnosti
   2. Návrh strategie organizace

   doc. Ing. Martin Zralý, Ph.D.
   1. Návrh controllingově orientovaného řízení podniku/instituce
   2. Návrh řízení nákladů v podniku/instituci

  • 6208T128 Podnikání a management v průmyslu

   doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D.
   1. Projekt střediskového hospodaření v průmyslovém podniku
   2. Zavedení Controllingové aplikace v průmyslovém podniku

   Ing. Dagmar Čámská Dagmar, Ph.D.
   1. Strategická analýza firmy
   2. Stanovení hodnoty firmy
   3. Ekonomická analýza zásadní změny v podniku
   4. Stanovení hodnoty inovační firmy nebo projektu

    Ing. Jiří Kaiser, Ph.D.
   1. Optimalizace podnikových procesů
   2. Analýza a návrh informačního systému
   3. Specifikace požadavků na manažerský informační systém

    doc. Ing. Michal Kavan, CSc.
   1. Statistické metody prognózování poptávky
   2. Projektování experimentů (DOE-Design of experiments) v oblasti řízení podnikových inovací
   3. Lhůtové rozvrhování logistiky ve výrobě
   4. Řízení projektu v podnikové praxi
   5. Pružné plánování podnikových kapacit
   6. Racionalizace logistiky ve vybraném podniku
   7. Metodiky pro zavedení metod: Poka Yoke, Kaizen, TPS, JIT, TPM do podnikové praxe

    doc. Ing. Tomáš Macák, Ph.D.
   1. Konfigurace lidských zdrojů s využitím úplných faktoriálních návrhů
   2. Využití modifikovaných metod lineárního programování v personálním řízení
   3. Optimalizace investiční diverzifikace s využitím metod pro plánování a navrhování experimentů
   4. Fuzzy logic optimalizace výrobních procesů
   5. Návrh expertních systémů na podporu manažerského rozhodování
   6. Optimalizace produktového portfolia s využitím úplných faktoriálních návrhů
   7. Využití metod aplikované statistiky v podnikové praxi
   8. Směsné experimenty pro optimalizaci zákaznických služeb
   9. Využití faktoriální návrhů pro optimalizaci produktové inovace

   Ing. Petr Makovský Petr, Ph.D.
   1. Ocenění vybraného finančního aktiva – ekonomická analýza
   2. Zajištění měnových rizik v podniku se zahraničními účastmi

   prof. Ing. Milan Malý, CSc.
   1. Komparativní analýza organizačních struktur nadnárodních společností a jejích dopad na české podniky
   2. Analýza organizační architektury vybraného podniku a navrhy její racionalizace
   3. Analýza organizační architektury vybraného podniku a navrhy její racionalizace
   4. Správa společností (Corporate Government) vybraného českého podniku a její srovnání s Principy OECD pro správu společností

   doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D.
   Odhad rizikové prémie konkrétní firmy

   doc. RNDr Ing. Hana Scholleová, Ph.D.
   1. Hodnocení efektivnosti investice
   2. Postinvestiční audit
   3. Byznys plán pro start up
   4. Optimalizace zásobování
   5. Optimalizace řízení pohledávek
   6. Stanovení hodnoty firmy
   7. Stanovení hodnoty inovační firmy nebo projektu

   doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.
   1. Strategický plán rozvoje firmy
   2. Vícekriteriální hodnocení za rizika
   3. Postimplementační analýza
   4. Projektové řízení

   Ing. Daniel Toth, Ph.D.
   1. Ekonomické dopady manažerských inovací ve vybraném průmyslovém podniku
   2. Management financí ve vybraném průmyslovém podniku
   3. Ekonomické dopady rozvoje zaměstnanosti v energetice
   4. Aplikace ekonomicko-matematických metod v projektovém managementu
   5. Aplikace ekonometrických metod v projektovém managementu

   doc. Ing. David Tuček, Ph.D.
   1. Projekt zvyšování konkurenceschopnosti s využitím proces. řízení  
   2. Problematika změn řízení při využití procesního řízení a procesního modelování
   3. Projekt využití metod PI ve vybraném podniku s návrhy na zlepšení
   4. Aplikace vybraných metod průmyslového inženýrství a jejich vliv na zvýšení konkurenční schopnosti výrobního podniku
   5. The transformation of traditionally management organizations to knowledge-driven organization with Business Process Management Tools

    JUDr. Jana Vaněčková
   1. Ochrana spotřebitele v právním řádu a její ekonomické důsledky pro podnik
   2. Odpovědnost za vady v českém právu a ekonomické dopady na podnikatele
   3. Pracovní smlouvy v organizaci – rizika a ekonomický dopad

   doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D.
   Comparative analysis of the effective personal income tax burden in selected countries

   doc. Ing. Dalibor Vytlačil Vytlačil, Ph.D.
   1. Studie proveditelnosti
   2. Návrh strategie organizace

   doc. Ing. Martin Zralý Martin, Ph.D.
   1. Návrh controllingově orientovaného řízení podniku/instituce
   2. Návrh řízení nákladů v podniku/instituci